Szkoły – III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku2021-09-06T13:08:53+00:00

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – placówka publiczna kształcąca osoby dorosłe

 

Do głównych celów III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białymstoku  należy:

 • umożliwienie słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, przystąpienia do egzaminu maturalnego i uzyskania świadectwa dojrzałości;
 • przygotowanie słuchaczy do kontynuowania nauki w szkole innego typu i szkole wyższej lub innej placówce oświatowej;
 • przygotowania słuchaczy do dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych prowadzi kształcenie na podbudowie:

 • gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej,
 • szkoły zasadniczej (przyjmujemy na semestr wyższy).

Naukę w szkole mogą podjąć również osoby niepełnoletnie, w przypadku uzasadnionej prośby rodzica/opiekuna prawnego i za jego zgodą. Nasi słuchacze mogą jednocześnie uczyć się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, gdzie można otrzymać tytuł zawodowy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie, w soboty i niedziele w godz. 8:30 – 16:50.

Gwarantujemy bezpłatną naukę! – zajęcia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych są bezpłatne.

Liceum dla Dorosłych realizuje swoje cele i zadania m.in. poprzez:

 • kształtowanie wśród słuchaczy postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 • prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
 • organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania słuchaczy;
 • dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych słuchaczy;
 • wyposażanie Centrum w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych;
 • propagowanie idei uczenia się przez całe życie;
 • organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
 • pomoc materialną w postaci stypendiów przyznawanych na mocy odrębnych przepisów,
 • możliwość korzystania z biblioteki i Multimedialnego Centrum Informacji,
 • możliwość udziału w projektach Erasmus+ (szkolenia i wyjazdy zagraniczne).

Aktualności z życia szkoły

 • Szkoła pamięta
  28/10/2021
 • Dołączyliśmy do akcji Czytaj PL!
  04/11/2021
 • Narodowe Święto Niepodległości 2021 r.
  10/11/2021
 • Relacja ze Święta Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku
  16/11/2021
 • Zakończenie roku szkolnego w III LO dla Dorosłych
  26/04/2022
 • Słuchaczka III LO dla Dorosłych nagrodzona
  02/09/2022
 • Upoluj swoją książkę!
  02/11/2022
 • Dołączyliśmy do XXIII edycji akcji Góra Grosza
  03/11/2022
 • Konkurs „Wokół twórczości Henryka Sienkiewicza”
  05/11/2022
 • Święto szkoły - zaproszenie
  09/11/2022
 • Święto Szkoły
  17/11/2022
 • Film słuchaczy Centrum ze świątecznymi życzeniami
  22/12/2022
 • Gratulacje dla absolwentów
  05/01/2023
 • Życzenia z okazji Dnia Kobiet
  08/03/2023
 • Życzenia z okazji Dnia Mężczyzn
  10/03/2023
 • Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie Warszawskim
  19/04/2023
 • Egzamin maturalny 2023 – ważne informacje
  25/04/2023
 • Historie odważnych – o Polakach ratujących Żydów
  03/06/2023