Szkoły – III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku2020-07-13T07:22:37+00:00

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – placówka publiczna kształcąca osoby dorosłe

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W BIAŁYMSTOKU

Termin dodatkowy – sierpień 2020 r.

DATA

1LO1

2LO4

24 sierpnia 2020

(poniedziałek)

16:00  język polski (pisemny) EC

16:00 język angielski (pisemny) RM

18:00 język angielski (pisemny) RM

 

25 sierpnia 2020

(wtorek)

16:00 matematyka (pisemny) MP

 

17:40  język polski (ustny) EC

 

26 sierpnia 2020

(środa)

16:00 język angielski (ustny) RM

16:00 matematyka (ustny) MP

17:40 matematyka (ustny) MP

16:15 język angielski (ustny) RM

27 sierpnia 2020

(czwartek)

16:00 biologia (ustny) JK

16:15 przyroda (ustny) JK

16:15 historia (ustny) AG

 

16:30 wos (ustny) AG

 

28 sierpnia 2020

(piątek)

16:00 geografia (ustny) DK

 

16:15 chemia (ustny) BG

 

16:30 fizyka (ustny) EJT

 

29 sierpnia 2020

(sobota)

16:00 informatyka (ustny) KW

 

16:15 podstawy przedsiębiorczości (ustny) HP

 

 

 

Do głównych celów III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białymstoku  należy:

 • umożliwienie słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, przystąpienia do egzaminu maturalnego i uzyskania świadectwa dojrzałości;
 • przygotowanie słuchaczy do kontynuowania nauki w szkole innego typu i szkole wyższej lub innej placówce oświatowej;
 • przygotowania słuchaczy do dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych prowadzi kształcenie na podbudowie:

 • gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej,
 • szkoły zasadniczej (przyjmujemy na semestr wyższy).

Naukę w szkole mogą podjąć również osoby niepełnoletnie, w przypadku uzasadnionej prośby rodzica/opiekuna prawnego i za jego zgodą. Nasi słuchacze mogą jednocześnie uczyć się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, gdzie można otrzymać tytuł zawodowy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie, w soboty i niedziele w godz. 8:30 – 16:50.

Gwarantujemy bezpłatną naukę! – zajęcia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych są bezpłatne.

Liceum dla Dorosłych realizuje swoje cele i zadania m.in. poprzez:

 • kształtowanie wśród słuchaczy postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 • prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
 • organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania słuchaczy;
 • dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych słuchaczy;
 • wyposażanie Centrum w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych;
 • propagowanie idei uczenia się przez całe życie;
 • organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
 • pomoc materialną w postaci stypendiów przyznawanych na mocy odrębnych przepisów,
 • możliwość korzystania z biblioteki i Multimedialnego Centrum Informacji,
 • możliwość udziału w projektach Erasmus+ (szkolenia i wyjazdy zagraniczne).

Aktualności z życia szkoły

 • Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
  24/12/2018
 • Wesołych Świąt!
  17/04/2019
 • Życzenia Świąteczne
  23/12/2019