Pracownie – Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego – Programy i działania innowacyjne2019-03-18T08:30:47+00:00

 

PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH „W CZYM MOGĘ BYĆ MISTRZEM”

z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego adresowany do uczniów szkół podstawowych

Program „W czym mogę być  mistrzem” przeznaczony jest do realizacji na godzinach wychowawczych w wymiarze 1-2 godzin lekcyjnych na daną tematykę zajęć (w zależności od potrzeb wskazanych przez szkołę). Założonym efektem programu jest przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do odpowiedzialnego planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej oraz rozwijania samowiedzy i świadomości o posiadanych zasobach i mocnych stronach.

Program zajęć edukacyjnych składa się z 5 modułów tematycznych:

  1. Komunikacja
  2. Praca w zespole
  3. Moja osobowość
  4. Informacja edukacyjna
  5. Planowanie

Program może być realizowany w całości, bądź w wybranych modułach, w zależności od potrzeb wskazanych przez koordynatora ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole podstawowej. Miejscem realizacji jest szkoła podstawowa lub siedziba Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego.

Autorzy programu: Budnik Agnieszka, Płońska Urszula, Pogorzelska Beata, Rolak  Anna

 

 

PROGRAM AUTORSKI „Poznaję siebie –planuję – decyduję”

 dla uczniów oddziałów gimnazjalnych i VIII klas szkół podstawowych

 

 

Poprzez udział w Programie uczniowie uzyskują wsparcie w podjęciu decyzji o wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej. Program realizowany jest w formie interaktywnych zajęć warsztatowych, w ramach 5 dwugodzinnych spotkań. Do udziału zapraszamy młodzież szczególnie zainteresowaną poznaniem siebie i zaplanowaniem swojej przyszłości zawodowej.

Autorzy Programu: Elżbieta Fidura, Beata Pogorzelska

PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH „KOMPETENTY SLUCHACZ CKU”

 

Program skierowany jest do słuchaczy szkół oraz uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Realizowany jest od września 2017 r. a jego celem jest przygotowanie słuchaczy i kursantów do funkcjonowania na rynku pracy oraz podejmowania trafnych decyzji dotyczących własnej kariery zawodowej.

Autorzy programu: Urszula Hancewicz, Beata Pogorzelska, Beata Sańczyk, Elżbieta Fidura, Anna Rolak, Anna Klebus

PROGRAM AUTORSKI „JAK SIĘ UCZYĆ, ŻEBY UMIEĆ”

Rozwój kompetencji kluczowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

 

Celem programu jest rozwijanie kompetencji kluczowych – osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się. Będzie realizowany przez 3 lata, od lutego 2019 r. do stycznia 2022 r. Programem są objęci słuchacze oddziałów funkcjonujących obecnie w CKU w Białymstoku oraz zainteresowani uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Autor: Beata Pogorzelska

 

PROGRAM AUTORSKI „Aktywizacja zawodowa słuchaczy CKU w Białymstoku z wykorzystaniem platformy Moodle e-poradnictwozawodowe.cku

Program realizowany w latach 2015-2016 w ramach innowacji pedagogicznej CKU, skierowany był do osób w wieku aktywności zawodowej, które pozostawały bez pracy, stały przed koniecznością lub miały potrzebę zmiany pracy. W ramach realizacji Innowacji realizowano poradnictwo indywidulne, zajęcia grupowe i e-poradnictwo.  Tematyka przeprowadzonych zajęć obejmowała moduły:  „Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych”, „Możliwości kształcenia i rynek pracy”,  „Planowanie przyszłości zawodowej”, „Kształtowanie umiejętności społecznych”.

Autorzy Programu: Elżbieta Fidura, Beata Sańczyk