Your life – your story2020-02-05T14:10:10+00:00

Od 1 października 2017 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego realizuje Projekt Erasmus+ KA2 sektora Edukacja Dorosłych pt. „Your life – your story” Państwa partnerskie: Grecja, Portugalia, Słowenia, Turcja, Włochy. Koordynatorem projektu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Projekt potrwa 24 miesiące – do 31 października 2019 r. Projekt skierowany jest do słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, osób, które uzupełniają wykształcenie średnie. Jego celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych osób dorosłych oraz wdrażanie metody storytelling w edukacji dorosłych. Nauczyciele Centrum we współpracy z kolegami/koleżankami z  państw europejskich wdrażać będą innowacyjne metody edukacyjne w pracy z osobami dorosłymi w celu rozwijania ich umiejętności językowych oraz komputerowych, a także kreatywności. Uczestnicy projektu wezmą udział w dwóch szkoleniach międzynarodowych we Włoszech i Portugalii, podczas których będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz wezmą udział w warsztatach prowadzonych z wykorzystaniem metody storytelling. Działania lokalne skierowane do uczestników projektu: ü  warsztaty storytellingu, ü  warsztaty motywacyjne rozwijające kompetencje kluczowe wykorzystujące metody innowacyjne. Zapraszamy do udziału! Więcej informacji podczas zajęć oraz pod adresem: m.tarasiuk@ckubialystok.pl

Międzynarodowe spotkanie projektowe nr 1. Pierwsze spotkanie zespołu międzynarodowego zespołu zarządzającego projektem Your life – your story odbyło się w centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w dniach 15-17 stycznia 2018 r. Trzy zimowe dni okazały się bardzo pracowite – partnerzy dokonali prezentacji instytucji, ustalili harmonogram prac w projekcie, zasady komunikacji oraz ewaluacji, a także przedyskutowali rezultaty projektu. Dodatkowo zorganizowaliśmy warsztaty wprowadzające do metody storytellingu. Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń na temat edukacji dorosłych. Szkolenie we Włoszech W dniach 8-12 czerwca 2018 r. uczestniczyliśmy w szkoleniu na temat metody storytelling we włoskiej instytucji  Cooperativa Sociale Muovimente. W malowniczych okolicznościach, wśród średniowiecznych zabudowań miejscowości Sermugnano poznawaliśmy sposoby wykorzystania innowacyjnej metody w edukacji dorosłych. Pięć intensywnych dni warsztatów minęło w przyjaznej i kreatywnej atmosferze. Wróciliśmy do domów z zapasem narzędzi i technik, które wdrażać będziemy w pracy ze słuchaczami.

Międzynarodowe spotkanie projektowe nr 2. Kolejne spotkanie projektowe odbyło się w Gonen w Turcji w dniach 23-26 września 2018 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku reprezentowały 3 osoby. Głównym celem międzynarodowego spotkania było podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu oraz  dyskusja nad zawartością biuletynu projektu. Partnerzy przedstawili sprawozdania z działań niezbędne do przygotowania raportu postępów. Ważnym punktem spotkania były także warsztaty z komunikacji. Wspólne spotkanie stało się okazją do ewaluacji projektu oraz przeanalizowania efektów wypracowanych do tej pory dzięki realizacji projektu.

W dniach 16-20 lutego 2019 r. w miejscowości Cascais niepodal Lizbony odbyło się szkolenie uczestników projektu „Your life – your story” oraz szkolenie kadry. Słuchacze uczestniczyli w warsztatach  ze storytellingu (nagrywanie głosu, obróbka zdjęć, tworzenie filmów). Przygotowywali własne, osobistych historie w postaci prezentacji i filmów. Spotkanie było okazją do  poznania innych kultur oraz systemu edukacji w Portugalii, w szczególności  możliwości edukacji dorosłych w Portugalii.

W tym samym czasie odbywało się szkolenie kadry poświęcone wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi w połączeniu z metodą storytellingu oraz przygotowaniu kwestionariusza poświęconego tematyce europejskiej. Poznaliśmy sposoby rozpoznawania uzdolnień dorosłych oraz rozwijania ich kreatywności. Część szkolenia poświęcona była metodom motywującym dorosłych do nauki oraz sposobom integracji grupy w kontekście oczekiwań i potrzeb uchodźców. Omówiono także sytuację na rynku edukacyjnym uchodźców w Europie i ich problemy z opanowaniem umiejętności kluczowych.

W dniach 4-7 lipca 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie koordynatorów i osób zaangażowanych w realizację projektu Erasmus+ KA2 Edukacja Dorosłych pt.  „Your life – your story” nr: 2017-1-PL01-KA204-038666. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich państw partnerskich. Spotkanie służyło podsumowaniu kolejnego etapu współpracy oraz omówieniu storytellingu  w połączeniu z  metodami innowacyjnych wykorzystywanymi przez instytucje partnerskie. Wspólnie ustalono zadania do zrealizowania przed następnym spotkaniem oraz  przygotowano ostatni etap konkursu na historię cyfrową. Wizyta była także okazją do wymiany doświadczeń na temat edukacji dorosłych w poszczególnych państwach.

Ostatnie, podsumowujące, spotkanie projektu odbyło się w Słowenii w dniach 26-29 września 2019 r. Podczas spotkania odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia nagrody zwycięzcy konkursu – uczestnikowi z Grecji. Uczestnicy przygotowywali wspólnie odpowiedzi na pytania raportu końcowego. Dokonano podsumowania osiągniętych celów i rezultatów. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń z zakresu edukacji dorosłych. Podsumowano skuteczność stosowania metody storytellingu w rozwijaniu umiejętności kluczowych słuchaczy oraz zaprezentowano biuletyn podsumowujący realizację projektu.