Sąsiedzi2022-02-07T12:32:19+00:00

Model wsparcia „Sąsiedzi” realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza Białymstoku

 

Model wsparcia uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

Wartość projektu: 861 777 złotych;

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 812 569, 53 złotych;

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 49 207, 47 złotych.

Model wsparcia „Sąsiedzi” skierowany jest obcokrajowców o niskich umiejętnościach podstawowych z prawem do legalnego zatrudnienia w Polsce.

Okres realizacji: 01.04.2021 r. – 30.04.2022 r.

W ramach grantu docelowo objętych wsparciem zostanie 80 osób, które:

 • ukończyły 25 rok życia,
 • mają prawo do legalnego zatrudnienia w Polsce,
 • mieszkają na terenie powiatu białostockiego lub Miasta Białegostoku,
 • cechują się niskim poziomem umiejętności podstawowych (poziom 1, 2 lub/i 3 PRK).

 

Celem modelu jest podniesienie niskich umiejętności podstawowych uczestników w co najmniej 2 z 3 obszarów:

 • czytanie i rozumienie tekstów,
 • rozumowanie matematyczne,
 • umiejętności cyfrowe.

 

Ponadto działania przewidziane w projekcie pośrednio służyć będą propagowaniu idei kształcenia osób dorosłych, w tym imigrantów zarobkowych, oraz podnoszenia kompetencji i nabywania kwalifikacji przez całe życie.

Uczestnicy modelu podniosą umiejętności w trzech obszarach.

Moduł I – tworzenie pism urzędowych oraz wypełnianie formularzy urzędowych:

 • tworzenie listu motywacyjnego i CV,
 • prowadzenie korespondencji mailowej służbowej i prywatnej,
 • pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytkowej z różnych źródeł,
 • pozyskiwanie i przetwarzanie treści reklamowych i promocyjnych z różnych źródeł.

 

W części efektów powielonych z modułem III zakres modułu I obejmować będzie poprawność językową.

Tematyka zajęć pozwoli uczestnikom udoskonalić umiejętności rozumienia i tworzenia informacji, identyfikować próby manipulacji zawarte w różnych źródłach (reklama, internet itp.), dokonywać prostych analiz zawartych w materiale źródłowym pod kątem potencjalnych zagrożeń dla określonych grup (wiekowych lub wspólnot), ocenianiem informacji pod kątem

ich wiarygodności, komunikować uzyskane informacje w sposób dostosowany do potencjalnych odbiorców.

Moduł II – planowanie i prowadzenie domowego budżetu:

 • planowanie budżetu gospodarstwa domowego w perspektywie czasowej,
 • szacowanie wydatków i innych potrzeb domowników,
 • planowanie rezerw finansowych,
 • poszukiwanie źródła oszczędności,
 • zestawianie dochodów i wydatków,
 • zdobywanie i wykorzystywanie wiedzy na temat kredytów i pożyczek,
 • sprawdzanie realizacji budżetu przez innych członków gospodarstwa oraz komunikacji w tym zakresie,
 • przygotowanie domowego budżetu w formie pisemnej, np. z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i korzystaniem z bankowości internetowej.

 

Moduł III – korzystanie z serwisów i platform internetowych:

 • korzystanie ze smartfonów i/lub tabletów,
 • korzystanie ze stron internetowych i serwisów społecznościowych,
 • prowadzenie korespondencji mailowej służbowej i prywatnej,
 • pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytkowej z różnych źródeł,
 • pozyskiwanie i przetwarzanie treści reklamowych i promocyjnych z różnych źródeł,
 • tworzenie pism urzędowych oraz wypełnianie formularzy urzędowych,
 • tworzenie listu motywacyjnego i CV,
 • planowanie i prowadzenie domowego budżetu.

 

W części efektów powielonych z modułem I i II zakres modułu III obejmować będzie techniczne wykorzystanie urządzeń i wprowadzania tekstu do aplikacji. Tematyka zajęć pozwoli nabyć podstawową wiedzę o budowie komputera/tabletu, systemie operacyjnym i podstawowym oprogramowaniu użytkowym, a następnie ukształtować umiejętności wykorzystania komputera do realizacji w pełni indywidualnego planu edukacyjnego. Zajęcia w ramach modułu zapewnią udoskonalenie umiejętności z zakresu rozumienia informacji (treści komunikatów wyświetlanych w systemie, oprogramowaniu użytkowym lub pojawiających się na stronach www), wpłyną na wzrost wiary w siebie i poprawę samooceny w związku z nabyciem podstawowych umiejętności cyfrowych.

Model wsparcia „Sąsiedzi” uwzględnia również:

 • wsparcie prawnika w zakresie poradnictwa prawnego w problematycznych kwestiach, z jakimi uczestnicy spotykają się w życiu codziennym / prywatnym związanym z pobytem w Polsce,
 • wsparcie tłumacza przy realizacji przez uczestników działań formalno-prawnych i innych o charakterze prywatnym związanych z niedostateczną znajomością języka polskiego (np. zawieranie umów, sprawy urzędowe),
 • wsparcie doradcy – opiekuna edukacyjno-motywacyjnego,
 • wsparcie edukatorów – rozwiązywanie indywidualnych problemów związanych z tematyką zajęć,
 • grupowe spotkania integracyjne i podsumowujące.

 

Wsparcie edukacyjne realizowane będzie w ramach poszczególnych modułów w formie grupowej (3–4 spotkania na miesiąc po 2h, w okresie 10 miesięcy) oraz indywidualnych konsultacji. W ramach wsparcia edukacyjnego uczestnicy przejdą, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przez 2 lub 3 moduły odpowiadające zakresom dla właściwych kompetencji podstawowych.


Harmonogramy zajęć:

Zajęcia edukacyjne:


Regulamin rekrutacji

Zarejestruj się on-line

Pobierz formularz rekrutacyjny (pdf)