Biblioteka Regulaminy2020-10-02T13:54:08+00:00

Prawa i obowiązki czytelników

 1. Zapisanie czytelnika do biblioteki następuje na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji słuchacza.
 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki.
 3. Korzystając z zasobów wypożyczalni, czytelni oraz MCI, czytelnicy zobowiązani są do dbałości o sprzęt, wyposażenie oraz wypożyczone książki.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 6. Korzystający z czytelni oraz MCI ma obowiązek wpisać się do odpowiedniego rejestru.
 7. W czytelni i w MCI obowiązuje cisza oraz zakaz przynoszenia produktów spożywczych i spożywania posiłków.
 8. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary np. okresowe wstrzymanie wypożyczeń.
 9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest odkupić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela-bibliotekarza.
 10. Czytelnicy zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych książek do biblioteki na 2 tygodnie przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w roku szkolnym (w semestrze – w przypadku zakończenia nauki w semestrze jesiennym) lub przed zakończeniem kursu.
 11. Czytelnicy opuszczający Centrum (słuchacze, nauczyciele i pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 

Regulamin korzystania za stanowisk komputerowych w MCI

 1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy słuchacze i pracownicy Centrum w godzinach otwarcia biblioteki.
 2. Komputery w MCI służą celom edukacyjnym, jako źródło wiedzy i informacji.
 3. Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość jego obsługi. Opiekun MCI lub nauczyciel-bibliotekarz, w miarę swoich umiejętności i czasu, udziela niezbędnych porad.
 4. Można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych bez zgody opiekuna MCI lub nauczyciela-bibliotekarza.
 5. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 6. W przypadku logowania się gdziekolwiek, przed opuszczeniem stanowiska należy się wylogować (korzystając z komunikatora, usunąć także swój profil). Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć wszystkie zapisane pliki.
 7. Słuchacze i pracownicy Centrum mogą korzystać z drukarki i kserokopiarki dla potrzeb własnych.
 8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać opiekunowi MCI lub nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 9. Korzystający z komputera odpowiada finansowo za wyrządzone szkody (uszkodzenie, zniszczenie sprzętu, oprogramowania, zawirusowanie itp.).
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad opiekun MCI lub nauczyciel-bibliotekarz mają prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.
 11. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez opiekuna MCI lub nauczyciela-bibliotekarza.

Procedura funkcjonowania biblioteki podczas epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (pdf)