Szkoły – Szkoła Policealna NR 5 w Białymstoku2021-04-19T12:02:36+00:00

Szkoła Policealna nr 5 w Białymstoku – placówka publiczna kształcąca osoby dorosłe

Szkoła Policealna nr 5 w Białymstoku – technik rachunkowości

Do głównych celów Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w Białymstoku  należy:

 • umożliwienie słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • przygotowanie słuchaczy do kontynuowania nauki w szkole innego typu i szkole wyższej lub innej placówce oświatowej;
 • przygotowania słuchaczy do wykonywania określonego zawodu lub przekwalifikowania, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Szkoła Policealna dla dorosłych na podbudowie:

 • liceum ogólnokształcącego
 • technikum

Szkoła Policealna kształci w zawodach i specjalnościach zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

Szkoła Policealna kształci w następujących zawodach:

 • opiekunka dziecięca
 • technik tyfloinformatyk;
 • technik archiwista;
 • technik administracji;
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • opiekunka środowiskowa;
 • florysta;
 • opiekun osoby starszej;
 • opiekun w domu pomocy społecznej;
 • asystent osoby niepełnosprawnej;

Istnieje możliwość jednoczesnej nauki na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, gdzie można otrzymać dodatkowy tytuł zawodowy.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie, w soboty i niedziele w godz.
8:30 – 16:50.

Gwarantujemy bezpłatną naukę – zajęcia w szkole policealnej dla dorosłych są bezpłatne.

Szkoła Policealna nr 5 dla Dorosłych realizuje swoje cele i zadania m.in. poprzez:

 • kształtowanie wśród słuchaczy postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 • prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodach, w tym praktyczną naukę zawodu;
 • przygotowywanie oferty kształcenia ustawicznego skierowanej do uczestników tego kształcenia, zwiększającej szansę ich zatrudnienia, oraz współpraca z pracodawcami w tym zakresie;
 • dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy;
 • nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania słuchaczy;
 • dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych słuchaczy;
 • wyposażanie Centrum w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych;
 • propagowanie idei uczenia się przez całe życie;
 • organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
 • pomoc materialną w postaci stypendiów przyznawanych na mocy odrębnych przepisów,
 • możliwość korzystania z biblioteki i Multimedialnego Centrum Informacji,
 • możliwość udziału w projektach Erasmus+ (szkolenia i wyjazdy zagraniczne).

 

UWAGA SŁUCHACZE!

Akademia CISCO przy Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

Akademia CISCO przy Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

 

Słuchacze:Szkoły Policealnej Nr 5 w Białymstoku i kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych w zawodzie technik informatyk mogą bezpłatnie uzyskać Certyfikat IT Essentials.

 

Certyfikat IT Essentials to międzynarodowy dokument potwierdzający umiejętności zawodowe. Certyfikat honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems. Certyfikat IT Essentials zapewnia:

 

 • podwyższenie poziomu umiejętności z zakresu budowy i obsługikomputera,
 • posiadanie kwalifikacji uznawanych naświecie,
 • poprawę zawodowych perspektyw imobilności,
 • dostęp do materiałów i programów,m.in.:
  • CISCO VIRTUAL DESKTOP – Symulator komputerastacjonarnego;
  • CISCO VIRTUAL LAPTOP – Symulator komputeramobilnego;
  • CISCO PACKET TRACER – Zaawansowane narzędzie do budowy i symulacji sieci komputerowych.

 

Program Cisco Networking Academyrealizowany jest z wykorzystaniem kształcenia na odległość (nauczania e-learningowego). Centralny serwer edukacyjny CNAMS (http://cisco.netacad.net) udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych w języku polskim. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej przez słuchaczy wiedzy oraz zapewnia utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia.

 

Wsparcie procesu dydaktycznego w programie Akademii Sieciowej Cisco (CNA) zapewnia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

 

Kierunki Nauczania

 • Opiekun osoby
  starszej
 • Opiekunka
  dziecięca
 • Asystent osoby
  niepełnosprawnej
 • Technik
  Tyfloinformatyk
 • Technik
  Archiwista
 • Technik
  Administracji
 • Technik Bezpieczeństwa
  i higieny pracy
 • Technik
  Florysta