Szkoły – Szkoła Policealna NR 5 w Białymstoku2019-12-13T10:32:23+00:00

Szkoła Policealna nr 5 w Białymstoku – placówka publiczna kształcąca osoby dorosłe

 

Do głównych celów Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w Białymstoku  należy:

 • umożliwienie słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • przygotowanie słuchaczy do kontynuowania nauki w szkole innego typu i szkole wyższej lub innej placówce oświatowej;
 • przygotowania słuchaczy do wykonywania określonego zawodu lub przekwalifikowania, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Szkoła Policealna dla dorosłych na podbudowie:

 • liceum ogólnokształcącego
 • technikum

Szkoła Policealna kształci w zawodach i specjalnościach zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

Szkoła Policealna kształci w następujących zawodach:

 • opiekunka dziecięca
 • technik tyfloinformatyk;
 • technik archiwista;
 • technik administracji;
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • opiekunka środowiskowa;
 • florysta;
 • opiekun osoby starszej;
 • opiekun w domu pomocy społecznej;
 • asystent osoby niepełnosprawnej;

Istnieje możliwość jednoczesnej nauki na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, gdzie można otrzymać dodatkowy tytuł zawodowy.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie, w soboty i niedziele w godz.
8:300 – 16:50.

Gwarantujemy bezpłatną naukę – zajęcia w szkole policealnej dla dorosłych są bezpłatne.

Szkoła Policealna nr 5 dla Dorosłych realizuje swoje cele i zadania m.in. poprzez:

 • kształtowanie wśród słuchaczy postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 • prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodach, w tym praktyczną naukę zawodu;
 • przygotowywanie oferty kształcenia ustawicznego skierowanej do uczestników tego kształcenia, zwiększającej szansę ich zatrudnienia, oraz współpraca z pracodawcami w tym zakresie;
 • dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy;
 • nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania słuchaczy;
 • dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych słuchaczy;
 • wyposażanie Centrum w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych;
 • propagowanie idei uczenia się przez całe życie;
 • organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
 • pomoc materialną w postaci stypendiów przyznawanych na mocy odrębnych przepisów,
 • możliwość korzystania z biblioteki i Multimedialnego Centrum Informacji,
 • możliwość udziału w projektach Erasmus+ (szkolenia i wyjazdy zagraniczne).

 

Kierunki Nauczania

 • Technik
  Tyfloinformatyk
 • Technik
  Archiwista
 • Technik
  Administracji
 • Technik Bezpieczeństwa
  i higieny pracy
 • Opiekunka
  Środowiskowa
 • Technik
  Florysta
 • Opiekun osoby
  starszej
 • Opiekun w domu
  pomocy społecznej
 • Asystent osoby
  niepełnosprawnej
 • Opiekunka
  dziecięca