Szkoły – Szkoła Podstawowa dla Dorosłych nr 52020-06-01T11:34:43+00:00

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – placówka publiczna kształcąca osoby dorosłe

 

Konsultacje dla słuchaczy Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Białymstoku i III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

1.06.2020 r. – 7.06.2020 r.

 

Przedmiot

Data

Godziny

Język polski

3 czerwca 2020 r (środa)

15.00-16.00

Język angielski

4 czerwca 2020 r. (czwartek)

16.30-17.30

Matematyka

5 czerwca 2020 r. (piątek)

6 czerwca 2020 r. (sobota)

16.30-18.00

8.30-10.00

Historia, wos, historia i społeczeństwo

7 czerwca 2020 r. (czwartek)

12.30-14.00

Biologia, przyroda

2 czerwca 2020 r. (wtorek)

16.00-17.00

Geografia

2 czerwca 2020 r.(wtorek)

12.00- 13.30

Chemia

3 czerwca 2020 r (środa)

16.45-17.45

Informatyka

4 czerwca 2020 r. (czwartek)

16.00-17.00

Podstawy przedsiębiorczości

1 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

16.00-17.00

 

Do głównych celów Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Białymstoku  należy:

 • umożliwienie słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i przystąpienia do egzaminów zewnętrznych;
 • przygotowanie słuchaczy do kontynuowania nauki w szkole innego typu lub innej placówce oświatowej;
 • przygotowania słuchaczy do dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia

Naukę w szkole mogą podjąć również osoby niepełnoletnie, w przypadku uzasadnionej prośby rodzica/opiekuna prawnego i za jego zgodą. Nasi słuchacze mogą jednocześnie uczyć się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, gdzie można otrzymać tytuł zawodowy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie, w soboty i niedziele w godz. 8:30 – 16:50.

Gwarantujemy bezpłatną naukę! – zajęcia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych są bezpłatne.

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych realizuje swoje cele i zadania m.in. poprzez:

 • kształtowanie wśród słuchaczy postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 • prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
 • organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania słuchaczy;
 • dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych słuchaczy;
 • wyposażanie Centrum w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych;
 • propagowanie idei uczenia się przez całe życie;
 • organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
 • pomoc materialną w postaci stypendiów przyznawanych na mocy odrębnych przepisów,
 • możliwość korzystania z biblioteki i Multimedialnego Centrum Informacji,
 • możliwość udziału w projektach Erasmus+ (szkolenia i wyjazdy zagraniczne).

Aktualności z życia szkoły

 • Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
  24/12/2018
 • Życzenia Świąteczne
  23/12/2019