Szkoła Policealna NR 5 w Białymstoku – Rekrutacja2019-09-30T10:13:42+00:00

Szkoła Policealna NR 5 w Białymstoku

Rekrutacja

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DO SZKOŁY POLICEALNEJ NR 5 DLA DOROSŁYCH W BIAŁYMSTOKU NA KIERUNKI

1. technik informatyk
2. technik tyfloinformatyk
3. technik archiwista
4. technik rachunkowości
5. technik administracji
6. technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku
7. opiekunka środowiskowa – 1 rok
8. florysta – 1 rok
9. opiekun osoby starszej
10. opiekun w domu pomocy społecznej
11. asystent osoby niepełnosprawnej
12. opiekunka dziecięca

DOKUMENTY:

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:
1. wypełniony wniosek
a) WNIOSEK (format PDF)
2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (skierowanie  na badania wydaje sekretariat podczas pobrania kwestionariusza osobowego)
3. oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły
4. 2 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
5. komplet dokumentów należy dostarczyć w koszulce

O przyjęciu do szkoły decyduje pełen komplet dokumentów oraz kolejność zgłoszenia.

W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły po raz drugi decyzję
o możliwości podjęcia nauki podejmie Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Regulamin rekrutacji

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

poniedziałek 7:30-15:00

wtorek – piątek 07:30-17:30

sobota 7:30-15:00

tel. 85 651-58-55

ZAPRASZAMY !

 
Zapisz się online