Szkoła Policealna NR 5 w Białymstoku – Egzamin Zawodowy2024-04-04T13:14:10+00:00

Egzamin Zawodowy

 

TERMIN EGZAMINU – SESJA ZIMA 2024 R.

Część Pisemna

Lp.

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer sali

1.

EKA.01.

04.06.2024

12.00

16

2.

OGR.01.

04.06.2024

14.00

16

3.

OGR.01.

04.06.2024

16.00

16

 

Zdający zgłaszają się na egzamin na 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu z dowodem osobistym i przyborami, zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE o przyborach pomocniczych.

 

Część Praktyczna

Lp.

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer sali

1.

EKA.01.

03.06.2024

9.00

8

2.

OGR.01.

17.06.2024

8.00

35

3.

OGR.01.

17.06.2024

11.00

35

4.

OGR.01.

17.06.2024

14.00

35

5.

OGR.01.

18.06.2024

8.00

35

6.

OGR.01.

18.06.2024

11.00

35

7.

OGR.01.

18.06.2024

14.00

35

 

Zdający zgłaszają się na egzamin na 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu z dowodem osobistym i przyborami, zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE o przyborach pomocniczych.

 

Podstawowe informacje

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.

Słuchacz, absolwent, osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Słuchacz składa deklarację do dyrektora szkoły, do której uczęszcza.

 

FORMUŁA 2019 (kwalifikacje trzyliterowe)

 

DEKLARACJE NA EGZAMIN ZAWODOWY

W roku 2024 są dwie sesje egzaminacyjne: styczeń-luty i czerwiec-lipiec.

 

Druki do pobrania:

Deklaracja – Formuła 2019 – załącznik 3a

Deklaracje należy dostarczyć do sekretariatu CKU BCE.

 

Czytaj więcej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.