Szkoła Policealna NR 5 w Białymstoku – Egzamin Zawodowy2022-10-06T12:04:34+00:00

Egzamin Zawodowy

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.

Słuchacz, absolwent, osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Słuchacz składa deklarację do dyrektora szkoły, do której uczęszcza.

DEKLARACJE NA EGZAMIN ZAWODOWY

W roku szkolnym 2022/2023 do egzaminu zawodowego przystępują osoby, które uczą się w Szkole Policealnej nr 5 w Białymstoku na kierunku florysta, w sesji czerwiec-lipiec 2023.

Termin składania deklaracji: do 7 lutego 2023 r.

Druki do pobrania:

Deklaracja – Formuła 2019 – załącznik 3a

Komunikat w sprawie harmonogramu egzaminów zawodowych