Projekty – Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku2021-12-15T08:46:12+00:00

 

,,Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

 

Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Wartość dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 229 470,62 zł.

Cel projektu: Podniesienie kompetencji kluczowych i/lub zawodowych 60 słuchaczy i 12 nauczycieli Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych i Kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku poprzez udział w praktykach i stażach zawodowych, szkoleniach, warsztatach, doradztwie edukacyjno-zawodowym, specjalistycznych kursach oraz zajęciach wyrównawczych oraz doposażeniu pracowni CKU im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku do końca lutego 2022 r.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2020r. do 30.06.2022 r.

Beneficjenci projektu:

60 słuchaczy Kwalifikacyjnych kursów zawodowych i Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w następujących zawodach:

 • Technik cyfrowych procesów graficznych
 • Technik ekonomista
 • Technik rachunkowości
 • Technik logistyk
 • Technik informatyk
 • Technik rolnik
 • Rolnik
 • Technik architektury krajobrazu
 • Florysta
 • Operator obrabiarek skrawających 

oraz 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych

 I. Pełna oferta dla wszystkich uczestników projektu – SŁUCHACZE:

 1. Indywidualne doradztwo kompetencji dla słuchaczy CKU: doradztwo edukacyjne w zakresie rozwoju kompetencji do pracy, uzupełnienie kompetencji adekwatnie do określonego celu zawodowego i życiowego z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi diagnostycznych stworzonych w ramach projektu CK BOF.
 2. 150-cio godzinne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach z terenu woj. podlaskiego i kraju prowadzących działalność w branżach związanych z kierunkami kształcenia słuchaczy realizowanych w trakcie roku szkolnego i w czasie okresu wakacyjnego.  
  Dodatkowo w ramach organizacji praktyk przewidziane: 
 • jednorazowe stypendium przeznaczone dla uczestnika
 • zwrot kosztów dojazdu do pracodawcy,
 • ubezpieczenie NNW,
 • badania lekarskie,
 • odzież ochronna.
 1. Warsztaty kreatywności i pracy zespołowej na rzecz rozwijania u uczestników kompetencji kluczowych (matematycznych, przyrodniczych, ICT i językowych związanych   bezpośrednio z zawodem, w którym się kształcą) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
 2. Warsztaty kompetencji kluczowych informacyjno-komunikacyjnych w tym przygotowanie słuchacza do egzaminów ECDL.
 3. Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości – mających na celu rozwinięcie u uczestników umiejętności i cech przedsiębiorczego działania, kształtowanie ich umiejętności interpersonalnych, przygotowanie ich do budowania swojej przyszłości zawodowej i społecznej.
 4. Indywidualne wsparcie w postaci zajęć wyrównawczych z zakresu/przedmiotów, w którym uczestnicy potrzebują dodatkowego wsparcia prowadzone w formie korepetycji wyrównujących dysproporcje edukacyjne w trakcie procesu kształcenia/edukacji.

II. Pełna oferta dla uczestników projektu – NAUCZYCIELE:

 1. 40-to godzinne staże zawodowe dla 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych w przedsiębiorstwach z terenu woj. podlaskiego i kraju prowadzących działalność w branżach związanych z kierunkami kształcenia w CKU.

Dodatkowo w ramach organizacji stażu przewidziane: 

 • zwrot kosztów dojazdu do pracodawcy,
 • ubezpieczenie NNW,
 • pokrycie kosztów badań lekarskich,
 • zwrot kosztów wyżywienia i noclegu w przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania.
 1. Szkolenia i kursy dla 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych:
 • 3 os. – kursy języka angielskiego branżowego (rolnictwo, informatyka, ekonomia)
 • 2 os. – kurs tworzenia aplikacji internetowych w języku JAVA
 • 1 os. – Adobe Photoshop
 • 1 os. – 3ds Max – modelowanie i wizualizacje architektoniczne
 • 1 os. – Adobe Ilustrator
 • 1 os. – Adobe InDesing

III. Doposażenie 4 pracowni CKU:

 • Pracownia metrologii (zawody mechaniczne),
 • Pracownia hydrografiki (zawody związane z grafiką komputerową o obrazowaniem),
 • Multipracownia (zawody informatyczne, projektowanie na potrzeby obrabiarek sterowanych numerycznie i grafiki),
 • Pracownia przedsiębiorczości do rozwijania kompetencji kluczowych, przedsiębiorczości; prowadzenia działalności gospodarczej, podejmowanie realnych decyzji biznesowych, kształtowanie umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej.

IV. Remont i modernizacja pomieszczeń 4 pracowni

 

Biuro projektu: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku,
                 ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok, pok. nr 5,                                                       
                                  tel.  85 651 58 55, m.chludzinska@ckubialystok.pl                                                       


REKRUTACJA TRWA!!!  ZAPRASZAMY ! 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:

 • Formularz rekrutacji i uczestnictwa
 • Oświadczenie uczestnika projektu w razie rezygnacji z uczestnictwa

Komplet dokumentów należy dostarczyć do:

 • siedziby projektu: Centrum Kształcenia Ustawicznego Henryka Sienkiewicza
  w Białymstoku przy ul. Ciepłej 32, 15-472 Białystok, pok. nr 5 tel. 85 651 58 55, lub
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres m.chludzinska@ckubialystok.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 – FORMULARZ REKRUTACJI I UCZESTNICTWA (słuchacz)

Załącznik nr 2 – FORMULARZ REKRUTACJI I UCZESTNICTWA (nauczyciel)  

Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W RAZIE REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA