„(O)tworzyć świat”2022-04-12T08:26:28+00:00

 

Model wsparcia „(O)tworzyć świat” realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

Harmonogramy zajęć

Białystok – harmonogram warsztatów.pdf

Księżyno – harmonogram warsztatów.pdf

Łapy – harmonogram warsztatów.pdf

 

Model wsparcia uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

Model wsparcia „(O)tworzyć świat” skierowany jest do osób dorosłych z niepełnosprawnością ruchową o niskich umiejętnościach podstawowych.

Celem modelu jest podniesienie niskich umiejętności podstawowych uczestników w co najmniej 2 lub 3 obszarach:

 • rozumienie i tworzenie informacji,
 • rozumowanie matematyczne,
 • umiejętności cyfrowe.

Osobom biorącym udział w projekcie zapewnione jest wsparcie psychologiczne i doradcze w celu doskonalenia ich kompetencji społecznych w obszarze komunikowania się z innymi, pracy zespołowej, zwiększenia poczucia własnej wartości i gotowości do przełamywania własnych ograniczeń oraz poprawienia jakości życia.

W ramach grantu docelowo objętych wsparciem zostanie 30 osób, które

 • ukończyły 25 rok życia,
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu ruchu (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym) lub orzeczenie równoważne,
 • mieszkają na terenie gmin miasta Białystok, Juchnowiec Kościelny, Księżyno, Supraśl, Łapy,
 • cechują się niskim poziomem umiejętności podstawowych (poziom 1-3 PRK).

Uczestnicy modelu w ramach indywidualnych ścieżek rozwoju będą mogli wybrać następujące zestawy uczenia się:

I. Samodzielne tworzenie pism urzędowych oraz wypełnianie formularzy dotyczących:

  • spraw urzędowych (np. meldunek, zasiłki, prawo jazdy, rozliczenia podatkowe),
  • mieszkaniowych (np. opłaty, zgłaszanie usterek, wywóz śmieci),
  • społecznych (np. petycje).

II. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytkowej z różnych źródeł informacji.

Obejmuje tematykę związaną z:

  • umiejętnością korzystania z informacji z różnych obszarów, np. medycznego, prawnego, związanego z bezpieczeństwem,
  • ocenianiem źródła informacji,
  • identyfikowaniem komunikatów perswazyjnych i manipulacyjnych oraz potencjalnych źródeł dezinformacji, a także zagrożeń.

III. Pozyskiwanie i przetwarzanie treści reklamowych i promocyjnych z różnych źródeł.

Obejmuje tematykę związaną:

  • ze świadomym korzystaniem z Internetu,
  • z informacjami zawartymi w ulotkach i innych materiałach reklamowych,
  • z promocją dotyczącą różnych obszarów życia,
  • z identyfikowaniem prób manipulacji i ocenianiem informacji pod kątem wiarygodności.

IV. Zarządzaniem domowymi zasobami finansowymi.

Obejmuje tematykę związaną z:

  • planowaniem budżetu gospodarstwa domowego w perspektywie czasowej,
  • szacowaniem wydatków i innych potrzeb domowników,
  • planowaniem rezerwy finansowej,
  • poszukiwanie źródeł oszczędności,
  • zestawianiem dochodów i wydatków,
  • zdobywaniem i wykorzystywaniem wiedzy na temat kredytów i pożyczek,
  • przygotowaniem domowego budżetu z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i bankowości internetowej.

V. Pierwsze spotkanie z komputerem. To przede wszystkim nauka posługiwania się komputerem oraz urządzeniami zewnętrznymi. Realizowana tematyka pozwoli nabyć podstawową wiedzę o budowie komputera, systemie operacyjnym i podstawowym oprogramowaniu użytkowym, a następnie ukształtować umiejętności wykorzystania komputera do realizacji w pełni indywidualnej ścieżki udziału w projekcie.

Uczestnicy modelu podniosą umiejętności w zakresie m.in.:

  • czytania i interpretacji tekstów,
  • wykonywania działań matematycznych,
  • korzystania z komputera,
  • rozwiązywania zadań z wykorzystaniem informacji pozyskanych z Internetu,
  • rozwijania motywacji wewnętrznej do podejmowania aktywności.

Planowanym efektem jest podniesienie umiejętności podstawowych uczestników zdiagnozowanych na poziomie 1 PRK lub niższym do poziomu 2 PRK, zaś osoby zdiagnozowane na poziomie 2 PRK w danym obszarze, podniosą jego poziom do poziomu 3 PRK.

Okres realizacji modelu: 1.06.2021 – 30.04.2022 r.

Wartość grantu: 418 104,46 zł

Wkład ze środków europejskich wynosi: 398 194,72 zł

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego model wsparcia “(O)tworzyć świat.

 

 

Galeria zdjęć

Pierwsze warsztaty w Białymstoku – 18 października 2021 r.

 

Pierwsze warsztaty w Księżynie – 21 października 2021 r.

 

Pierwsze warsztaty w Łapach – 23 października 2021 r.

 

Ostatni etap realizacji modelu wsparcia – walidacja – Księżyno, 26 marca 2022 r.