Erasmus+ KA2 Edukacja Dorosłych pt. „Learn together – create opportunities” nr: 2018-1-PL01-KA204-0509522019-12-11T08:44:17+00:00

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku jest koordynatorem międzynarodowego projektu Erasmus+ KA2 Edukacja Dorosłych pt. „Learn together – create opportunities” nr: 2018-1-PL01-KA204-050952.

Instytucje partnerskie:

Belgia, Centrum voor Volwassenonderwijs Vrij technisch Instituut Brugge

Grecja, Vardakeios Epaggelmatiki Sholi Aporon Paidon

Hiszpania, Ayuntamiento De Huercal-Overa

Rumunia, Liceul Tehnologic Anghel Saligny

Wielka Brytania, Merseyside Refugee Support Network

Projekt  zakłada współpracę w zakresie wykorzystywania innowacyjnych metod w edukacji dorosłych służących rozwijaniu umiejętności kluczowych.

Zapraszamy do udziału w zajęciach projektowych skierowanych do słuchaczy Centrum.

Więcej informacji udziela p. Małgorzata Tarasiuk m.tarasiuk@ckubialystok.pl

Zapraszamy!

 

 

W lutym 2019 r. odbyło się w Białymstoku spotkanie koordynatorów międzynarodowego projektu Erasmus+ KA2 Edukacja Dorosłych pt.  „Learn together – create opportunities” nr: 2018-1-PL01-KA204-050952. Gospodarzem spotykania było Centrum Kształcenia Ustawicznego.  Uczestniczyli w nim wszyscy lokalni koordynatorzy oraz zaangażowani pracownicy instytucji partnerskich, było ono także doskonałą okazją do poznania się – zaprezentowania profilu działań partnerów projektu.

Podczas spotkania zespół ustalił harmonogram działań projektu oraz główne zasady rozliczania mobilności zagranicznych. Uczestnicy wzięli także udział w warsztatach wykorzystujących metody innowacyjne. Był to bardzo owocny czas wspólnej pracy, który przyczyni się do wspólnego sukcesu projektu.

 

 

 

W dniach 10-14 czerwca 2019 r. słuchacze i nauczyciele centrum uczestniczyli w wyjazdach szkoleniowych zorganizowanych w ramach projektu Erasmus+ KA2 Edukacja Dorosłych pt.  „ Learn together – create opportunities” nr: 2018-1-PL01-KA204-050952.

Działanie C1 – szkolenie słuchaczy: uczestniczyli w nim przedstawiciele  Belgii, Grecji, Hiszpanii, Polski i Rumunii – osoby z grup defaworyzowanych o dużym stopniu ryzyka marginalizacji społecznej: osoby o niskim poziomie umiejętności podstawowych, z trudnościami w nauce, bez wykształcenia średniego, bezrobotni. Słuchacze wzięli udział w warsztatach wykorzystujących metody innowacyjne, wykorzystujących formę pracy w grupie. Pracowali oni m.in. metodą storytellingu (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii), uczestniczyli w grach edukacyjnch i działaniach integracyjnych, które pozwoliły im lepiej się poznać. Głównym tematem działań szkoleniowych było dziedzictwo kulturowe, dlatego też uczestnicy podczas warsztatów mieli okazję poznać inne kultury (dla większości z nich był to pierwszy wyjazd poza granicę kraju) oraz zaprezentować miejsce, z którego pochodzą. Działania te przyczyniły się do promowania postawy tolerancji i rozumienia wobec innych. Działania odbywały się w języku angielskim, a zatem stanowiły doskonałą okazję do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w języku obcym. Słuchacze dokonali także ewaluacji warsztatów, a ich oceny wskazywały na wysoki stopień realizacji założonych celów.

 

Szkolenie kadry odbywało się w tym samym czasie co szkolenie słuchaczy. Uczestniczyli w nim nauczyciele/trenerzy z Belgii, Grecji, Hiszpanii, Polski, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Zajęcia poświęcone były praktycznemu wykorzystaniu metod innowacyjnych w edukacji dorosłych oraz sposobom integracji społecznej dorosłych z grup defaworyzowanych. Część warsztatów poświęcono promowaniu potrzeby edukacji kulturowej osób dorosłych. Nauczyciele skupiali się także na metodach motywacyjnych i kształtujących w dorosłych pozytywne doświadczenia związane z uczeniem się. Spotkanie było także okazją do poznania systemu edukacji dorosłych w Hiszpanii i wymiany dobrych praktyk pedagogicznych. Dokonano ewaluacji działania, z której wynika, że uczestnicy podnieśli swoje kompetencje zawodowe podczas szkolenia.

 

Zarówno dla słuchaczy, jak i nauczycieli był to bardzo owocny czas pełen nowych inspiracji.

 

 

W dniach 28-29 października 2019 roku odbyło się drugie spotkanie koordynatorów i osób zaangażowanych w realizację projektu Erasmus+ KA2 Edukacja Dorosłych pt.  „Learn together – create opportunities” nr: 2018-1-PL01-KA204-050952. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich państw partnerskich. Spotkanie służyło podsumowaniu roku współpracy oraz omówieniu metod innowacyjnych wykorzystywanych przez instytucje partnerskie. Wspólnie ustalono kształt przewodnika opisującego metody innowacyjne, który powstanie na zakończenie projektu. Wizyta była także okazją do wymiany doświadczeń na temat edukacji dorosłych w poszczególnych państwach. Ustalono też zadania do zrealizowania przed następnym spotkaniem.