Erasmus+ KA2 Edukacja Dorosłych pt. „Learn together – create opportunities” nr: 2018-1-PL01-KA204-0509522021-11-08T15:04:26+00:00

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku jest koordynatorem międzynarodowego projektu Erasmus+ KA2 Edukacja Dorosłych pt. „Learn together – create opportunities” nr: 2018-1-PL01-KA204-050952.

Instytucje partnerskie:

Belgia, Centrum voor Volwassenonderwijs Vrij technisch Instituut Brugge

Grecja, Vardakeios Epaggelmatiki Sholi Aporon Paidon

Hiszpania, Ayuntamiento De Huercal-Overa

Rumunia, Liceul Tehnologic Anghel Saligny

Wielka Brytania, Merseyside Refugee Support Network

Projekt  zakłada współpracę w zakresie wykorzystywania innowacyjnych metod w edukacji dorosłych służących rozwijaniu umiejętności kluczowych.

Zapraszamy do udziału w zajęciach projektowych skierowanych do słuchaczy Centrum.

Więcej informacji udziela p. Małgorzata Tarasiuk m.tarasiuk@ckubialystok.pl

Link do strony projektu: https://learntogether-createopportunities.blogspot.com/

Zapraszamy!

CKU na konferencji regionalnej programu ERASMUS+

8 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku, odbyła się konferencja pt. „Mobilność, partnerstwo i innowacje warunkiem rozwoju kompetencji w nowoczesnym kształceniu zawodowym” zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Uczestniczyło w niej ponad 100 dyrektorów i nauczycieli szkolnictwa zawodowego z regionu Podlasia.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty. Następnie omówiono problematykę kształcenia zawodowego w województwie podlaskim, a pod hasłem „Jak program Erasmus+ zmienia polskie szkoły zawodowe?” dokonano prezentacji dorobku czterech placówek edukacyjnych z obszaru szkolnictwa zawodowego, które od lat z powodzeniem realizują projekty mobilnościowe i partnerskie. Pani dyrektor Bożena Barbara Krasnodębska omówiła zagadnienia związane z budowaniem partnerstw strategicznych na przykładzie projektów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku Akcja KA2 Partnerstwa Strategiczne Edukacji zawodowej – projekty: „Technical and Vocational Skillls Development” oraz Entrepreneurs of the Future”, Edukacja dorosłych – projekty: „Your life – your story” oraz „Learn together – create opportunities”.
W programie konferencji, obok wyżej wymienionych prelegentów pojawili się również przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Zespołu Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Krajowego Centrum Europass. Katarzyna Tulkis-Błesnowska wraz z Iwoną Fus przedstawiły ofertę programu Erasmus+ kształcenie i szkolenia zawodowe w zakresie zagranicznych staży i partnerstw strategicznych oraz zasad ubiegania się o dofinansowanie w roku 2019.
Podkreślona została również rola konkursów umiejętności zawodowych w podnoszeniu rangi kształcenia zawodowego na przykładzie konkursu EuroSkills. Konferencję zakończył wykład eksperta ECVET Pana Bogdana Kruszakina z ORE w Warszawie prezentujący zastosowanie systemu ECVET w stażach zawodowych uczniów i nauczycieli szkół zawodowych w ramach programu Erasmus+.
Konferencji towarzyszyły działania promocyjno-wystawiennicze szkół i instytucji związanych z kształceniem zawodowym.

TVP 3 Białystok – OBIEKTYW: https://bialystok.tvp.pl/39862677/warto-wyjezdzac

 

 

W lutym 2019 r. odbyło się w Białymstoku spotkanie koordynatorów międzynarodowego projektu Erasmus+ KA2 Edukacja Dorosłych pt.  „Learn together – create opportunities” nr: 2018-1-PL01-KA204-050952. Gospodarzem spotykania było Centrum Kształcenia Ustawicznego.  Uczestniczyli w nim wszyscy lokalni koordynatorzy oraz zaangażowani pracownicy instytucji partnerskich, było ono także doskonałą okazją do poznania się – zaprezentowania profilu działań partnerów projektu.

Podczas spotkania zespół ustalił harmonogram działań projektu oraz główne zasady rozliczania mobilności zagranicznych. Uczestnicy wzięli także udział w warsztatach wykorzystujących metody innowacyjne. Był to bardzo owocny czas wspólnej pracy, który przyczyni się do wspólnego sukcesu projektu.

 

 

 

W dniach 10-14 czerwca 2019 r. słuchacze i nauczyciele centrum uczestniczyli w wyjazdach szkoleniowych zorganizowanych w ramach projektu Erasmus+ KA2 Edukacja Dorosłych pt.  „ Learn together – create opportunities” nr: 2018-1-PL01-KA204-050952.

Działanie C1 – szkolenie słuchaczy: uczestniczyli w nim przedstawiciele  Belgii, Grecji, Hiszpanii, Polski i Rumunii – osoby z grup defaworyzowanych o dużym stopniu ryzyka marginalizacji społecznej: osoby o niskim poziomie umiejętności podstawowych, z trudnościami w nauce, bez wykształcenia średniego, bezrobotni. Słuchacze wzięli udział w warsztatach wykorzystujących metody innowacyjne, wykorzystujących formę pracy w grupie. Pracowali oni m.in. metodą storytellingu (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii), uczestniczyli w grach edukacyjnch i działaniach integracyjnych, które pozwoliły im lepiej się poznać. Głównym tematem działań szkoleniowych było dziedzictwo kulturowe, dlatego też uczestnicy podczas warsztatów mieli okazję poznać inne kultury (dla większości z nich był to pierwszy wyjazd poza granicę kraju) oraz zaprezentować miejsce, z którego pochodzą. Działania te przyczyniły się do promowania postawy tolerancji i rozumienia wobec innych. Działania odbywały się w języku angielskim, a zatem stanowiły doskonałą okazję do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w języku obcym. Słuchacze dokonali także ewaluacji warsztatów, a ich oceny wskazywały na wysoki stopień realizacji założonych celów.

 

Szkolenie kadry odbywało się w tym samym czasie co szkolenie słuchaczy. Uczestniczyli w nim nauczyciele/trenerzy z Belgii, Grecji, Hiszpanii, Polski, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Zajęcia poświęcone były praktycznemu wykorzystaniu metod innowacyjnych w edukacji dorosłych oraz sposobom integracji społecznej dorosłych z grup defaworyzowanych. Część warsztatów poświęcono promowaniu potrzeby edukacji kulturowej osób dorosłych. Nauczyciele skupiali się także na metodach motywacyjnych i kształtujących w dorosłych pozytywne doświadczenia związane z uczeniem się. Spotkanie było także okazją do poznania systemu edukacji dorosłych w Hiszpanii i wymiany dobrych praktyk pedagogicznych. Dokonano ewaluacji działania, z której wynika, że uczestnicy podnieśli swoje kompetencje zawodowe podczas szkolenia.

 

Zarówno dla słuchaczy, jak i nauczycieli był to bardzo owocny czas pełen nowych inspiracji.

 

 

W dniach 28-29 października 2019 roku odbyło się drugie spotkanie koordynatorów i osób zaangażowanych w realizację projektu Erasmus+ KA2 Edukacja Dorosłych pt.  „Learn together – create opportunities” nr: 2018-1-PL01-KA204-050952. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich państw partnerskich. Spotkanie służyło podsumowaniu roku współpracy oraz omówieniu metod innowacyjnych wykorzystywanych przez instytucje partnerskie. Wspólnie ustalono kształt przewodnika opisującego metody innowacyjne, który powstanie na zakończenie projektu. Wizyta była także okazją do wymiany doświadczeń na temat edukacji dorosłych w poszczególnych państwach. Ustalono też zadania do zrealizowania przed następnym spotkaniem.

 

W dniach 28 czerwca – 2 lipca 2021 r. słuchacze i pracownicy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza uczestniczyli w szkoleniach międzynarodowych w ramach projektu Erasmus+ „Learn together – create opportunieties” zorganizowanych na greckiej wyspie Syros.

Podczas szkolenia słuchacze rozwijali umiejętności kluczowe, uczestnicząc w warsztatach storytellingu. Spotkanie stało się okazją do poznania innych kultur i odkrywania bogactwa kulturowego Europy.  Z kolei nauczyciele poznawali innowacyjne metody edukacyjne wykorzystywane w pracy z dorosłymi. Nie wszystkim partnerom udało się dotrzeć na Syros, dlatego też szkolenia odbywały się hybrydowo.

Pięć dni na słonecznej greckiej wyspie minęło w pracowitej, ale przyjaznej atmosferze.