Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow Konferencje arrow DORO印I NIEPEΛOSPRAWNI W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

DORO印I NIEPEΛOSPRAWNI W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI Email
„DORO印I NIEPEΛOSPRAWNI W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI”.
3 grudnia 2008 roku w Centrum Kszta販enia Ustawicznego w Bia造mstoku odby豉 si Konferencja „Doro郵i niepe軟osprawni w polskim systemie edukacji”.
Patronat nad konferencj obj掖 Prezydent Miasta Bia貫gostoku - dr hab. Tadeusz Truskolaski oraz Podlaski Kurator O鈍iaty - mgr Jerzy Kiszkiel.
Otó nie przypadkowo wybrali鄉y t dat Konferencji.  3 grudnia to Mi璠zynarodowy Dzie Osób Niepe軟osprawnych, obchodzony od 1992 roku, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne narodów Zjednoczonych. Jest to zatem okazja do zwrócenia uwagi na problemy z jakimi boryka si ta grupa spo貫czna, do podkre郵enia konieczno軼i dzia豉 na rzecz integracji osób niepe軟osprawnych z reszt spo貫cze雟twa.
Ponad 650 mln osób na 鈍iecie jest niepe軟osprawnych, co stanowi ok. 10 % ludno軼i na 鈍iecie, w Polsce natomiast jest oko這 4,5 mln osób zaliczanych do tej grupy, co stanowi 13% populacji naszego spo貫cze雟twa.
Od pocz徠ku funkcjonowania placówki spotykamy si z problemami tej grupy spo貫cznej. Zg豉szaj si do nas osoby doros貫 z bardzo ró積ymi deficytami. Wiemy, 瞠 nie ma jednej, ogólnie przyj皻ej definicji niepe軟osprawno軼i. Zwykle rozumiana jest ona jako utrata sprawno軼i lub nieprawid這wo軼i w budowie i funkcjonowaniu organizmu, b康 ograniczenie prowadzenia aktywnego 篡cia czy ograniczenia w pe軟ieniu ról spo貫cznych. Jeste鄉y m這d placówk, nie mamy specjalistów i dlatego tak trudno jest nam zdefiniowa w豉軼iwy i skuteczny sposób pomocy dostosowany do osób, które si do nas zg豉szaj.
Zdaniem Pe軟omocnika Rz康u ds. Osób Niepe軟osprawnych w Polsce poziom aktywizacji zawodowej niepe軟osprawnych „jest 瞠nuj帷o niski” i wynosi oko這 16%, natomiast 鈔ednia europejska to 45%.
A zatem Centrum Kszta販enia Ustawicznego  dostrzegaj帷 te tak istotne problemy, pragnie w陰czy si w dzia豉nia, które przyczyni造by si  do zmiany obecnej sytuacji i do陰czy do grona instytucji aktywnie wspieraj帷ych osoby niepe軟osprawne.
Celem Konferencji by這:
• poznanie systemu wsparcia dla niepe軟osprawnej osoby doros貫j w systemie edukacji;
• analiza mo磧iwo軼i wspó逍racy  instytucji w zakresie  wsparcia doros造ch niepe軟osprawnych w systemie edukacji;
• wymiana do鈍iadcze w zakresie pomocy doros造m niepe軟osprawnym w systemie edukacji

 W Konferencji wzi瘭i udzia przedstawiciele  ró積ych 鈔odowisk i instytucji nie tylko z naszego  Miasta.  W鈔ód nich byli mi璠zy innymi: radni Rady Miejskiej Miasta Bia貫gostoku,  przedstawiciele organu prowadz帷ego i organu nadzoru pedagogicznego,  dyrekcja Miejskiego O鈔odka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urz璠u Pracy w Bia造mstoku,  przewodnicz帷a Miejskiego Zespo逝 ds. Orzekania o Niepe軟osprawno軼i, kierownik dzia逝 Realizacji Pomocy Publicznej Pa雟twowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe軟osprawnych  PFRON w Bia造mstoku, przedstawiciele poradni psychologiczno - pedagogicznych, szkó dla doros造ch oraz placówek wspomagaj帷ych osoby niepe軟osprawne, nauczyciele, doradcy zawodowi,   przedstawiciele zwi您ków zawodowych oraz mediów. 
Na pocz徠ku Konferencji g這s zabrali przedstawiciele  Podlaskiego Kuratora O鈍iaty  w osobie Pana Eugeniusza Mróczy雟kiego oraz Prezydenta Miasta Bia貫gostoku w osobie Pani Lucji Orzechowskiej. Podczas wyst徙ie zwrócono uwag na wag i znaczenie  tej tematyki w powi您aniu z mo磧iwo軼iami, jakie daje Centrum Kszta販enia Ustawicznego osobom doros造m (w tym niepe軟osprawnym). Cz窷 merytoryczn spotkania rozpocz窸a pani Jolanta  Lenkiewicz-Broda,  wizytator Kuratorium O鈍iaty w Bia造mstoku, referatem pt. „System wsparcia dla niepe軟osprawnej osoby doros貫j w 鈍ietle przepisów prawa o鈍iatowego”. Dla wszystkich zajmuj帷ych si edukacj osób doros造ch w tym pracowników CKU, wynik豉 oczywista konkluzja, i istnieje luka w przepisach, dotycz帷ych wsparcia psychologicznego – pedagogicznego w kszta販eniu niepe軟osprawnych doros造ch. Nale篡 podj望 zdecydowane dzia豉nia, aby zwróci uwag stosownych organów i przyczyni si do zmiany dotychczasowej sytuacji.
Pani Gra篡na Bogda雟ka,  reprezentuj帷a Pa雟twowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe軟osprawnych przedstawi豉  programy wsparcia na rzecz osób niepe軟osprawnych np. program Student.
Kolejna godzina Konferencji by豉 po鈍i璚ona praktycznym aspektom wsparcia edukacji doros造ch osób, w tym edukacji nieformalnej, które prezentowali przedstawiciele Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepe軟osprawnym Ruchowo z Warszawy. Do鈍iadczenia Fundacji w w/w zakresie przedstawi豉 Pani Agata Spa豉. Pan Bartosz Mioduszewski podzieli si wiedz praktyczn z zakresu edukacji i aktywizacji osób niepe軟osprawnych poprzez wykorzystanie ICT, natomiast pani Agata P瘯ala - Gawska pokaza豉 typowe bariery w edukacji osób doros造ch. 
Pod koniec pierwszej cz窷ci spotkania g這s zabrali: Pani El瘺ieta Kujawa i Pan Artur D帳rowski (s逝chacz CKU),  reprezentuj帷y Fundacj Aktywnej Rehabilitacji, dziel帷 si do鈍iadczeniami w zakresie wspó逍racy na rzecz osób niepe軟osprawnych.  Warsztaty w dwóch grupach prowadzone przez Pani Ann Gawryluk z MODM oraz przez Panie Agat Spa喚 i ㄆcj Kornaszewsk wywo豉造 burz emocji i ciekawych spostrze瞠.

 Image

Image

Image

 Image

Image

Image

Image

Image

 

Uczestnicy mieli okazj podzieli si swoimi l瘯ami i stereotypami my郵owymi, towarzysz帷ymi im w kontaktach z osobami niepe軟osprawnymi. Wa積ym do鈍iadczeniem dla wielu uczestników by bezpo鈔edni kontakt z osobami niesprawnymi ruchowo, którzy pos逝guj帷 si wózkiem, radz cz瘰to lepiej od osób sprawnych, najwa積iejsza jest motywacja. Podczas tej cz窷ci Konferencji wypracowano tak瞠 wiele ciekawych propozycji do wzajemnego wykorzystania,  podj皻o prób sformu這wania wniosków, a ca這嗆 spotkania podsumowano  Debat Oksfordzk, prowadzon przez przedstawiciela CKU.
Konferencj zako鎍zono stwierdzeniem, i by這 to emocjonuj帷e i ciekawe przedsi瞝zi璚ie, podnosz帷e znacz帷o 鈍iadomo嗆 uczestników w obszarze edukacji doros造ch niepe軟osprawnych. Konkluzja jest jedna. Wiele dzia豉 jest podejmowanych przez ró積e instytucje lokalne, regionalne, ogólnopolskie na rzecz osób niepe軟osprawnych, natomiast brak kompleksowego systemu informacji. Mamy nadziej, 瞠 tak瞠 z naszym udzia貫m, jako organizatorów ten stan rzeczy ulegnie poprawie.
Zobacz wi璚ej (kliknij)   

 

Bo瞠na Krasnod瑿ska


 
 
Top!
Top!