Projekty – Centrum Kompetencji BOF2019-09-24T09:00:01+00:00

Centrum Kompetencji BOF

Centrum Kompetencji – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach projektu powstanie Centrum Kompetencji BOF- innowacyjne w skali regionu, kraju i Europy przedsięwzięcie,
którego zadaniem będzie koordynacja procesu modernizacji i dostosowania
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnych rynków pracy na terenie
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Centrum Kompetencji BOF wedle projektu będzie funkcjonowało przez 60 miesięcy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. i w tym czasie:

– będzie prowadziło cykliczne badania popytu na kompetencje w 600 firmach
działających na terenie BOF w celu zidentyfikowania luk kompetencyjnych
będących podstawą dostosowania oferty edukacyjnej szkół zawodowych na
terenie BOF oraz systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb pracodawców;

– będzie wspierało szkoły zawodowe w zakresie przygotowania 13 programów rozwojowych i opracowywania nowych programów kształcenia odpowiadających zdiagnozowanym lukom kompetencyjnym;

– będzie opracowywało i aktualizowało rekomendacje – katalogi nowych
kierunków nauczania, katalogi kursów specjalistycznych i uprawnień,
katalogi kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności
zawodowych oraz praktyk i staży odpowiadających zdiagnozowanym lukom
kompetencyjnym na 5 poziomach: zawodu, kwalifikacji, umiejętności,
czynności i profesjonalizacji;

– opracuje program rozwoju i optymalizacji szkolnictwa zawodowego na terenie BOF;

– stworzy innowacyjny w skali kraju system walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych
z udziałem pracodawców, w tym opracuje standardy walidacji i
certyfikacji 27 umiejętności zawodowych i 243 czynności zawodowych;

– przygotuje i wdroży na terenie BOF innowacyjny model popytowego
doradztwa kompetencji zintegrowany z procesem diagnozowania luki
kompetencyjnej uwzględniający: walidację kompetencji pracowników – etap
realizowany w firmach poprzez badanie i pomiar kompetencji dostępnych w
firmie w kontekście potrzeb rozwojowych firm; walidację kompetencji
nieformalnych i formalnych uczniów z udziałem pracodawców; ocenę
predyspozycji zawodowych na poziomie kompetencji; doradztwo edukacyjne w
zakresie rozwoju kompetencji do pracy;

– opracuje poradnik metodyczny doradztwa kompetencji, by zapewnić możliwość stosowania modelu przez doradców zawodowych w szkołach po zakończeniu realizacji projektu;

– opracuje nowoczesne pakiety edukacyjne w formie programów i e-zasobów,
w tym filmów stanowiskowych, do nauki zawodu a także do szkoleń
specjalistycznych, staży, kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów
umiejętności zawodowych. Pakiety będą dostępne dla uczniów i
nauczycieli szkół zawodowych i wzbogacą zasoby Podlaskiej Przestrzeni
Edukacyjnej;

– opracuje system wersyfikacji i doskonalenia jakości praktycznego kształcenia zawodowego;

– w ramach współpracy z uczelniami będzie prowadziło specjalistyczne zajęcia, kursy przygotowawcze na studia, tele-wykłady i seminaria;

najzdolniejsi uczniowie szkół zawodowych będą realizowali samodzielne projekty badawczo-wdrożeniowe w formie indywidualnych grantów.

W ramach projektu powstanie innowacyjne w skali kraju Laboratorium
Kompetencji miejsca oceny predyspozycji zawodowych na poziomie
kompetencji metodą próbkowania pracy dzięki zastosowaniu
specjalistycznych „boxów diagnostycznych” dla 80 typowych zadań dla 8
obszarów kształcenia oraz kompetencji kluczowych a także predyspozycji
psychofizycznych do wykonywania poszczególnych zawodów dzięki
wykorzystaniu Pracowni ergonomii pracy.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych:

13 szkół zawodowych z terenu Białostockiego
Obszaru Funkcjonalnego, dla których zostaną przygotowane programy
rozwojowe i nowe programy kształcenia odpowiadające zdiagnozowanym lukom
kompetencyjnym;

1000 uczniów szkół zawodowych z terenu BOF,
którzy ukończą specjalistyczne szkolenia zawodowe lub kwalifikacyjne
kursy zawodowe stanowiące odpowiedź na zdiagnozowane luki kompetencyjne
pracodawców na terenie BOF;

600 uczniów szkół zawodowych z terenu BOF, którzy odbędą staże kompetencyjne
w przedsiębiorstwach na terenie BOF;

600 uczniów szkół zawodowych z terenu BOF, którzy
będą mieli możliwość certyfikowania kompetencji, umiejętności lub
czynności zawodowych i kluczowych;

3000 uczniów szkół zawodowych z terenu BOF, którzy
zostaną objęci innowacyjnym popytowym doradztwem kompetencji. Dla nich
zostaną opracowane Indywidualne Plany Działania na rzecz Kariery;

265 uczniów szkół zawodowych z terenu BOF, którzy ukończą specjalistyczne zajęcia na uczelniach i kursy przygotowawcze na studia;

65 najzdolniejszych uczniów szkół zawodowych, którzy będą realizowali samodzielne projekty badawczo-wdrożeniowe w formie indywidualnych grantów;

160 nauczycieli przedmiotów zawodowych i
praktycznej nauki zawodu ze szkół zawodowych Białostockiego Obszaru
Funkcjonalnego, którzy wezmą udział w szkoleniach
z zakresu modernizacji szkolnictwa zawodowego i nowoczesnych pakietów edukacyjnych;

130 nauczycieli oraz doradców zawodowych a także
nauczycieli wyznaczonych w szkołach do realizacji zadań z zakresu
doradztwa zawodowego, którzy wezmą udział w szkoleniach
z zakresu poradnictwa kompetencji;

600 firm z terenu BOF w zakresie badania popytu na kompetencje.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

<<<< Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (format PDF) >>>>

<<<< Karta zgłoszeniowa – uczeń (format PDF) >>>>

<<<< Karta zgłoszeniowa – nauczyciel (format PDF) >>>>

 

Osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej na temat swoich kompetencji serdecznie zapraszamy na sesje diagnostyczne do Centrum Kompetencji przy ul. Ciepłej 32 w Białymstoku. Przyjdź lub zadzwoń i umów się na spotkanie z konsultantami.

Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

  1. Ciepła 32, 15-472 Białystok

tel. 783 655 650, 782 655 650, 85 651 58 55 wew. 21 lub 22.

  • Erasmus+
  • Współpraca
    z Centrum Kompetencji BOF