Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku


Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.


Data publikacji strony internetowej: 2018-08-25
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-29


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot samorządowy.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Litman , adres poczty elektronicznej admin@ckubialystok.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 651 58 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Skargi i odwołania
Nazwa organu odwoławczego: Urząd Miejski w Białymstoku
Adres organu odwoławczego: ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat2@um.bialystok.pl
telefon organu odwoławczego: 85 879 79 79


Dostępność architektoniczna
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku
Budynek: ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok.

Budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku zlokalizowany jest na ul. Ciepła 32 w Białymstoku kod pocztowy 15-472.
Lokalizacja ta posiada parking z wydzielonym miejscem do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych odbywa się po rampie – platformie usytuowanej z boku obiektu, dostosowanym do wjazdu wózkami. Rampa posiada 3 punkty spoczynkowe.
Budynek posiada łącznie 5 kondygnacji (piwnica, parter oraz I / II / III piętro). Po za klatką schodową obiekt posiada urządzenie dźwigowe (windę) łączącą wszystkie wymienione kondygnacje.
W łączniku pomiędzy budynkiem głównym a Aulą zainstalowana jest platforma schodowa umożliwiająca pokonanie przewyższenia pomiędzy częściami obiektu.
Aula posiada również wyjazd – wyjście z poziomu terenu umożliwiające bezpośrednie wejście do pomieszczenia.


Opublikował: Krzysztof Litman
Publikacja dnia: 30.03.2021
Podpisał: Krzysztof Litman
Dokument z dnia: 30.03.2021
Dokument oglądany razy: 577
13.06.2024 // ckubialystok.pl/bip