Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok- LOWE2021-06-07T13:27:32+00:00

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

Projekt  pn. Lokalny ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej PO WER, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

 

Wartość projektu: 175 000 pln 

Wartość dofinansowania z  Europejskiego Funduszu Społecznego w działalność LOWE w Białymstoku: 147 490 pln

Wartość dofinansowania z  budżetu państwa: 27 510 pln

 

LOWE to dobrowolnie przyjęta przez szkoły dodatkowa funkcja polegająca na aktywizacji środowiska lokalnego na rzecz umiejętności osób dorosłych. Zadaniem LOWE jest wykorzystanie dotarcia z ofertami edukacyjnymi dla dorosłych, w tym szczególnie osób mieszkających w małych i odległych miejscowościach lub w zaniedbanych dzielnicach miast.

Celem projektu jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności  stanowiących  podstawę  dla uczenia  się  przez  całe  życie, przydatnych  do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot.

Okres realizacji projektu: od: 2020-06-29 do: 2021-12-31.

W ramach grantu objętych wsparciem zostanie minimum 200 osób stanowiących grupę docelową LOWE, tj. rodziców lub opiekunów dzieci realizujących obowiązek szkolny oraz osób dorosłych z następujących grup, z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych:

 • osoby dorosłe ze społeczności lokalnych w tym uzależnione od form pomocy społecznej i wsparcia rodziny;
 • osamotnione;
 • nieposiadające wsparcia edukacyjnego, społecznego, integracyjnego;
 • nie pracujące, nie uczące się, bez doświadczenia zawodowego;
 • w wieku niemobilnym;
 • pracujące chcące podwyższyć swoje kompetencje ważne w poszukiwaniu lepszej pracy lub poprawy swojej pozycji w miejscu pracy;
 • pozostałe chcące skorzystać z oferty LOWE, w zależności od zdiagnozowanych problemów ekonomicznych i społecznych w tym osób niepełnosprawnych
 • OzN, korzystające z oferty LOWE na podstawie diagnozy ich potrzeb z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej i rynku pracy

 

Każdy zrekrutowany uczestnik przejdzie przez indywidualną diagnozę potrzeb wraz z określeniem potrzeb w zakresie uczenia się i rozwijania kompetencji kluczowych. To na jej podstawie zostanie precyzyjnie określona, zgodnie z podejściem popytowym, oferta edukacyjna – uczenia się osób dorosłych – dostępna w LOWE i będzie podstawą dla opracowywania treści oferty edukacyjnej.

Oferta edukacyjna będzie elastyczna i będzie ewoluowała w trakcie realizacji projektu. Treści edukacyjne będą integralne pod względem formy i metody. Będą łączyć i uwzględniać, poza kształtowaniem kompetencji kluczowych,  również inne aspekty związane z kompetencjami w działaniu, włączanie aktywnego uczestnictwa odbiorców w różnych dziedzinach życia ze szczególnym uwzględnieniem sfery zawodowej i funkcjonowania na rynku pracy.

 

Korzyści wynikające z udziału w projekcie: 

 • pozyskanie grantu na utworzenie i funkcjonowanie LOWE w Centrum,
 • rozszerzenie oferty  edukacyjnej/ kursowej dla dorosłych,
 • wspieranie w rozwoju dorosłych – szczególnie słabiej wykształconych, oddalonych od rynku pracy,
 • rozwój kadry poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i innych formach wsparcia zapewnionych przez Grantodawcę,
 • wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt i materiały potrzebne do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dorosłych,
 • poszerzenie współpracy szkoły z lokalnymi instytucjami, przedsiębiorcami, społecznością lokalną, itp.,
 • wzmocnienie potencjału szkoły,
 • wzmocnienie pozycji placówki w środowisku lokalnym i ogólnopolskim,
 • budowanie wizerunku Centrum jako animatora działań edukacyjnych dla dorosłych.

 

LOWE TO SZANSA NA TWÓJ WYMARZONY KURS