Konsultacje społeczne Programu Rozwoju i Optymalizacji Szkolnictwa Zawodowego BOF na lata 2020-2030

2021-10-18T12:29:38+00:0018 października, 2021|

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum przygotowuje Program Rozwoju
i Optymalizacji Szkolnictwa Zawodowego na obszarze BOF na lata 2020-2030 na zlecenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach Programu, które są kolejnym etapem jego przygotowania.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział przedstawiciele szkół zawodowych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) oraz ich otoczenie, w tym m.in.:

• mieszkańcy BOF

• organizacje pozarządowe działające na obszarze BOF

• szkoły podstawowe z obszaru BOF

• jednostki samorządu terytorialnego z obszaru BOF

• przedsiębiorcy

Uwagi do dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem formularza uwag w terminie od 18 października 2021 r. do 25 października 2021 r. do godziny 13.00

Prosimy przesłać wypełniony formularz pocztą elektroniczną na adres mailowy:  msiemieniuk@frdl.bialystok.pl

W tytule maila prosimy wpisać: konsultacje społeczne Programu Rozwoju i Optymalizacji Szkolnictwa Zawodowego BOF na lata 2020-2030.

Projekt – Program Rozwoju  i Optymalizacji Szkolnictwa Zawodowego na obszarze BOF na lata 2020-2030– pobierz

Formularz uwagpobierz

Uwagi można zgłaszać również za pośrednictwem formularz on-line:

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane w formularzu zgłaszania uwag, będą przetwarzane w celu sprawozdawczości i rozliczalności działań realizowanych w ramach opracowania  Programu Rozwoju i Optymalizacji Szkolnictwa Zawodowego BOF na lata 2020-2030

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że:

  1. Administratorem danych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego ul. Żurawia 43 00-680 Warszawa reprezentowana przez Dyrektora Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą przy ul. Choroszczańskiej 31, 15-732 Białystok, tel. +48 85 7321 788, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl
  2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, związany z koniecznością dokumentowania czynności konsultacyjnych (art. 6 pkt.1 lit. c RODO).
  3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym aby wziąć udział w konsultacjach.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora: pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków oraz Zamawiający Centrum Kształcenia Ustawicznego
  5. Państwa dane będą powierzone innym podmiotom, świadczącym usługi serwisu teleinformatycznego na rzecz Administratora. Dane mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi archiwizacyjne na rzecz Administratora. Przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty będzie się odbywało wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, żądanie ich sprostowania, żądanie ograniczenia przetwarzania w przypadku wniesienia sprzeciwu.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami dot archiwizacji.
  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

Zapoznałam/łem się z powyższymi informacjami i przechodzę do formularza